skrivelser

11 oktober 2012

Idag kom klartecken från byggnadsnämnden!  Nu är alla hinder att bygga undanröjda. Ärendet har prövats i Mark och Miljödomstolen och det bygglov vi fått är nu gällande. Grannarnas sista överklagande till Svea Hovrätt gick inte igenom, de fick inte prövningstillstånd. 

22 maj 2012

Mark och Miljödomstolen besiktar platsen för det tänkta ridhuset.  Några grannar och sommarstugegästerna är på plats med invändningar och kommentarer.

Länsstyrelsen har låtit meddela att de ämnar företa syn vid fastigheten Vedmora 2:13 den 20 september, med anledning av inkommet överklagande av beviljat bygglov.

28 juni 2011

Länsstyrelsen i Gävleborg meddelar att de mottagit överklaganden av bygglovet.
Diarienummer 403-3570-11 för dig som vill ta del av de handlingarna.

Överklagat !

enl. notis i Hudiksvalls tidning 21 /6 har grannar i Vedmora överklagat bygglovet för ridhuset.

19 april 2011

Byggnadsnämnden

Justerandes

sign:

Utdragsbestyrkande:

Delges:

BN § 68 Bygglov för nybyggnad av ridhus på fastigheten

VEDMORA 2:13

Dnr BYGG.2011.95

Ärendebeskrivning

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett ridhus inom fastigheten Vedmora 2:13.

Förutsättningar

Detaljplan eller områdesbestämmelser saknas.

Enligt översiktsplanen för Hudiksvalls kommun finns inget särskilt redovisat för

området. Ansökningar om bygglov prövas enligt plan- och bygglagens generella regler.

Platsen ingår inte i område med samlad bebyggelse.

Yttranden

Fyra skrivelser har inkommit från närboende efter att ansökan har underrättats. I

skrivelserna framförs erinringar mot nybyggnad av ett ridhus på platsen.

Remissvar

Norrhälsinge miljökontor framför att åtgärden inte är anmälnings- eller

tillståndspliktig.

Miljökontoret erinrar om att det alltid är verksamhetsutövaren som har ansvaret att

vidta de försiktighetsåtgärder som behövs för att förhindra olägenheter för människors

hälsa eller miljön.

Kommunicering

Sökanden har, efter underrättelse om inkomna protestskrivelser, skriftligt bemött de

erinringar som framförts samt inlämnat en reviderad situationsplan.

20 (47)

Protokoll

Sammanträdesdatum

2011-04-19

Byggnadsnämnden

Justerandes

sign:

Utdragsbestyrkande:

Delges:

Plan och bygglovskontorets förslag

Byggnadsnämnden föreslås bevilja bygglov.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Byggnadsnämnden föreslås besluta enligt plan och bygglovkontorets förslag.

Beslut

Byggnadsnämnden beslutar

att bevilja bygglov för nybyggnad av ridhus på fastigheten Vedmora 2:13.

Bygganmälan

Bygganmälan har inlämnats.

Byggsamråd

Byggsamråd krävs enligt 9 kap. 7 § Plan- och bygglagen. Kontakta Plan och bygglov

för att bestämma tid för byggsamråd.

Giltighetstid för beslut

Enligt 8 kap 33 § plan- och bygglagen upphör bygglov att gälla om åtgärden inte

påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

Expediering

Beslut skickas till ägarna av fastigheterna Enångers Båtsmansjord 1:1, Vedmora 6:1,

Vedmora 7:3 och Vedmora 7:4 med besvärshänvisning.